Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie

ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna

 

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia  z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Podstawą do przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, który przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o pomoc społeczną.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od osoby, rodziny o potrzebie udzielenia pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu :

1. ubóstwa,

2. sieroctwa,

3. bezdomności,

4. bezrobocia,

5. niepełnosprawności,

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7. przemocy w rodzinie,

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

10. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

    zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy

      lub ochronę uzupełniającą,

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13. alkoholizmu lub narkomanii,

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Forma, rodzaj i rozmiar świadczenia dostosowane są do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy i muszą się mieścić w celach i możliwościach pomocy społecznej.

Ustawodawstwo dotyczące pomocy społecznej przez rodzinę rozumie osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki z tytułu ubezpieczeń : zdrowotnego, emerytalnego, rentowego i chorobowego oraz kwotę wysokości alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne oraz wartość świadczeń w naturze.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wys. 345 zł.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez ośrodek pomocy społecznej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu wydającego decyzje.

 

 

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1037
Utworzono dnia: 01.03.2017

Historia publikacji

  • 29.06.2022 10:52, Administrator
    Edycja strony: Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
  • 05.12.2019 10:51, Administrator
    Edycja strony: Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
  • 05.12.2019 10:51, Administrator
    Edycja strony: Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej