Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie

ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna

 

Jakie dokumenty są wymagane ubiegając się o pomoc społeczną

Pracownik socjalny obowiązany jest do ustalenia sytuacji rodzinnej, osobistej, majątkowej i dochodowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną.

Sytuację tę ustala się na podstawie następujących dokumentów:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o pomoc,

- decyzji organu właściwego w sprawie otrzymywanej renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego,

- orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r. orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, do samodzielnej

   egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności,

- zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia. Zaświadczenie winno zawierać informacje o wysokości potrąconej zaliczki na

  podatek dochodowy od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe w części ponoszonej przez ubezpieczonego

  oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

- zaświadczenie o wysokości uzyskanego wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub w okresie członkostwa

  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych. Zaświadczenie winno zawierać informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy

  od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe w części ponoszonej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

- dowodu otrzymywanych świadczeń z tytułu renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni w ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego,

- decyzji starosty powiatowego o uznaniu bądź odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu bądź odmowie przyznania,

  wstrzymaniu wznowieniu wypłaty oraz o utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku szkoleniowego, dodatku aktywizującego lub

  zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

- zaświadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób, które prowadzą pozarolniczą działalność

  gospodarczą,

- zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

- zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne,

- oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej,

- oświadczenie o stanie majątkowym.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 632
Utworzono dnia: 01.03.2017

Historia publikacji

  • 29.06.2022 10:53, Administrator
    Edycja strony: Jakie dokumenty są wymagane ubiegając się o pomoc społeczną
  • 01.03.2017 13:48, Administrator
    Edycja strony: Jakie dokumenty są wymagane ubiegając się o pomoc społeczną
  • 01.03.2017 12:50, Administrator
    Dodanie strony: Jakie dokumenty są wymagane ubiegając się o pomoc społeczną